O katedrze

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa powstała w roku 1982 jako  uwieńczenie drogi rozwoju, którą otworzyło powołanie w roku 1969, w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych, Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa pod kierownictwem doc. Bera Hausa. W roku 1979 zakład został przeniesiony do nowo utworzonego Instytutu Ekonomiki Produkcji. W roku 1982 Instytut Ekonomiki Produkcji został rozwiązany. W następstwie tego powstały m.in. dwie samodzielne katedry. Jedną z nich była Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa.

Kierownikiem Katedry został prof. B. Haus. Oprócz niego pracowało w Katedrze 2 docentów, 11 adiunktów doktorów oraz 11 asystentów i starszych asystentów.

W całym okresie istnienia Katedry stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało 13 jej pracowników (J. Skalik, J.Lichtarski, R. Krupski, Sz. Stempin, H. Jagoda, H. S.Wrzosek, Z. Jasiński, Towarnicka, S. Nowosielski, B.Olszewska, M. Gableta, G. Osbert-Pociecha, Cz. Zając). Tytuł naukowy profesora uzyskało 10 pośród tych osób, w tym 4 w czasie pracy w Katedrze (J. Lichtarski, H. Towarnicka, H. Jagoda, S. Nowosielski) i 6 po wyjściu z Katedry, najczęściej w związku z objęciem kierownictwa nowo tworzonych Katedr                  ( M.Gableta, B. Olszewska, R. Krupski, Z. Jasiński, J. Skalik, S.Wrzosek).

W 1990 roku, w związku z odejściem prof. B. Hausa na emeryturę, kierownictwo Katedry obejmuje prof. J. Lichtarski.

W r. 2003 na zasadzie wyłączenia z Katedry zespołu pracowników pod kierownictwem prof. S. Nowosielskiego powstaje nowa Katedra (Zarządzania Procesami Gospodarczymi). Która istniala samodzielnie do 2016 r
PROFIL NAUKOWO - BADAWCZY

Profil (przedmiot) działalności naukowo - badawczej Katedry obejmuje większość z szerokiej gamy zagadnień ujmowanych zainteresowaniami nauki o przedsiębiorstwie, a w szczególności takie zagadnienia jak:1. Procesy wewnętrznego  rozwoju przedsiębiorstwa ( m. in. poprzez inwestycje i dywestycje)
2.  Procesy rozwoju zewnętrznego: fuzje i przejęcia
3.  Grupy kapitałowe: organizacja, funkcjonowanie, zarządzanie
4. Wybór i przekształcanie form prawno organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa (ludzkimi, informacyjnymi, finansowymi, rzeczowymi)
6.  Kształtowanie oraz doskonalenie funkcji i procesów w przedsiębiorstwie
7.  Kształtowanie i doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
8. Kształtowanie i doskonalenie systemu planowania w przedsiębiorstwie: zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym
9. Współczesne, przekrojowe koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
10. Koncepcje i metody zarządzania zmianami
11. Budowa i przekształcanie systemu społecznego przedsiębiorstwa
12. Zastosowanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
13. Teoretyczne koncepcje przedsiębiorstwa.

14. Zarządzanie procesami i projektami  w organizacjach (koncepcje, metody i narzędzia zarządzania, podejście procesowe w zarządzaniu jakością, narzędzia informatyczne zarządzania procesami i projektami, organizacja procesowa i projektowa, procesy  w zintegrowanych systemach zarządzania klasy Enterprise Resource Planning – ERP)

15. Logistyka w organizacjach (system logistyczny przedsiębiorstwa, metody i narzędzia zarządzania logistyką, łańcuchy i sieci logistyczne, organizacja logistyki, informatyka w logistyce).

16. Controlling i rachunkowość zarządcza w obszarze procesów i projektów (budżetowanie i kontrola budżetowa, centra odpowiedzialności, organizacja controllingu)

17. Zarządzanie produkcją (koncepcje, metody i techniki zarządzania, organizacja produkcji, systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją)

18. Narzędzia "odchudzonego" zarządzania w organizacjach (m.in.: lean production, lean management, outsourcing, kaizen, zarządzanie czasem, six sigma)

19.Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (w tym: źródła finansowania działalności gospodarczej, instytucjonalne wspomaganie rozwoju MŚP w Polsce)

20. Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków unijnych

 

WYRÓŻNIKI KATEDRY

postrzeganie problemów funkcjonowania  organizacji/przedsiębiorstwa  w sposób zintegrowany tj. łączenia aspektów organizacyjnych, finansowych, personalnych itp. w odniesieniu do  organizacji jako całości  oraz  poszczególnych jej składowych tj. zasobów, procesów, funkcji.zdolność do rozwiązywania  problemów bieżącego funkcjonowania i rozwoju w firmach różnej wielkości,  różnych branż, form organizacyjno-prawnych i na poszczególnych etapach ich cyklu życia tj w fazie wzrostu, dojrzałości, schyłku.zdolność tworzenia i koordynowania pracy zespołów badawczych i projektowo wdrożeniowych rozwiązujących złożone wieloaspektowe problemy organizacji, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwrozwijanie i dążenie do spopularyzowania dorobku nauki o nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania organizacją

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ 

Powyższy zakres przedmiotowy badań naukowych wyznacza także zakres możliwej (potencjalnej) współpracy z podmiotami życia gospodarczego i społecznego. Biorąc jednak pod uwagę szczególne doświadczenia i kompetencje zespołu pracowników Katedry zwracamy uwagę na następujące obszary możliwej współpracy w zakresie badań (diagnostyki), projektowania rozwiązań i ich wdrażania:1. Studia wykonalności, biznesplany przedsięwzięć rozwojowych, programy restrukturyzacyjne
2. Przygotowanie analiz i projektów przedsięwzięć w zakresie fuzji i przejęć
3. Przygotowanie projektów tworzenia i funkcjonowania (w tym zarządzania) grup kapitałowych
4. Projektowanie form prawno organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej i ich zmian
5. Projektowanie rozwiązań w sferze HRM (systemy motywacyjne, oceny pracownicze, polityka zatrudnienia, ścieżki kariery…)
6. Projektowania rozwiązań w sferze gospodarowania kapitałem obrotowym
7. Opracowanie systemów planowania w przedsiębiorstwie oraz w przekroju jego zasobów, funkcji, procesów
8. Badanie i usprawnianie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa
9. Partycypacja w przygotowaniu i wdrażaniu nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak: outsourcing, lean managemnt, zarządzanie jakością
10. Badanie i usprawnianie systemów teleinformatycznych dla biznesu (e-marketing, e-commerce)

 

 

Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi 2003-2016

Katedra powstała w 2003 (uchwała Senatu Uczelni nr 36 z dnia 20 maja 2003 roku - Zarządzenie nr 19/2003 Rektora Akademii Ekonomicznej z dnia 2.czerwca 2003 r.). W roku 2016 została połączona z macierzystą Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa.

 

Obszar aktywności naukowo-badawczej Katedry

The area of scientific interests