Konferencja Nowe Kierunki w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem 2013

W październiku 2013 r. w Piechowicach odbyła się konferencja:

Nowe Kierunki w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem

Koncentrowała się na uwarunkowaniach, przebiegu i rezultatach, a także dalszych perspektywach rozwoju głównych kierunków zmian w zarządzaniu, wyróżnianych na wysokim poziomie syntezy,  określanych mianem orientacji lub podejść. Poza ogólną, całościową refleksją nad tendencjami zmian w tym zakresie, naszym zamiarem było poddanie bliższej analizie wybranych orientacji, zwłaszcza tych, które są przedmiotem zainteresowań badawczych naszych Katedr i współpracy z innymi środowiskami naukowymi w Polsce, a także które, w naszym przekonaniu, są względnie rzadziej, w relacji do innych, poddawane eksploracji. Są to orientacje:

  • na procesy (procesowa)
  • na wiedzę i kapitał intelektualny
  • na zmiany

Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi blokami tematycznymi (w tym, stosownie do potrzeb, konsultację) sprawowali z naszej strony:

  • teoretyczno metodologiczne problemy rozwoju orientacji w zarządzaniu - prof. dr hab. Jan Lichtarski
  • orientacja  procesowa – prof. dr hab. Stanisław Nowosielski
  • orientacja na wiedzę i kapitał intelektualny – dr  Edyta Tabaszewska-Zajbert
  • orientacja na zmiany – dr hab. Grażyna Osbert Pociecha, prof.UE

Dziękujemy wszystkim bardzo serdeczeni za aktywny udział.