Zarządzanie przedsiębiorstwem

Opis specjalności

Wobec coraz bardziej rosnącej złożoności działalności gospodarczej, dynamicznych zmian w otoczeniu, ale także zmiennego, co do miejsca i zakresu czynności, charakteru wykonywanej pracy, zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem nie może opierać się wyłącznie na intuicji i doświadczeniu kadry kierowniczej i pracowników. W tych warunkach pojawia się zapotrzebowanie na nowy typ menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu, zdolnego pracować na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Potrafiącego pełnić funkcje specjalisty, ale także kierownika, w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach. Mogącego również z powodzeniem wykonywać zawód ekonomisty i organizatora w przedsiębiorstwach oraz instytucjach społecznych i administracyj¬nych. Przygotowanego do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zasadnicze treści kształcenia

Aby absolwent tej specjalności był przygotowany do pełnienia takich funkcji musi zostać wyposażony w wszechstronną wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów przedsiębiorstw oraz różnego typu instytucji i organizacji, działających w Unii Europejskiej oraz w skali globalnej, m.in. w zakresie: gospodarowania zasobami (rzeczowymi, osobowymi, finansowymi i informacyjnymi), w wymiarze strategicznym i operacyjnym, wewnętrznych i zewnętrznych warunków działania oraz problemów rozwoju. Uzyskuje on też wiedzę o tworzeniu własnej firmy i zarządzaniu nią.

Formy kształcenia

W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których stosowane są studia przypadków, przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów, stosowane są także warsztaty, kreatywne dyskusje, a także gry menedżerskie. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i z pomocą technik komputerowych. Organizowane są spotkania z praktykami.